Voss Kulturråd har 44 medlemmar
Voss Kulturråd har 0 hendingar


  •  Voss kulturråd har ei rådgjevarrolle når det gjeld utdeling av kommunale kulturmidlar

  •  Voss kulturråd er høyringsinstans på alt kommunen, og landet elles, gjer i kulturlivet

  •  Voss kulturråd deltek i utforminga av ny kulturplan * Voss kulturråd kan vera aktør i kommunalt oppnemnde utval

  •  Voss kulturråd samarbeider med musikkrådet, idrettsrådet og Festival Voss

  •  Voss kulturråd kan vera medarrangør av Voss Up-dagen Voss kulturråd er ope for alle friviljuge lag og organisasjonar innanfor kulturområdet i kommunen. Enkeltpersonar kan òg teikna direkte medlemskap. Styret har fullmakt til å godkjenna nye medlemmar. Medlemskapen er gratis.